Memur Haber Maas Bloğu

DEVLET MEMURLARINA HATA NEDENİYLE FAZLA VERİLEN KADELELER NE OLUR?

0

 

Bu gibi durumlarda verilen kademeler/derecelerin düzeltilmesi bazen mümkündür.Ancak bazı durumlarda geri alınamamaktadır.

MEMURLARDA DERECE VE KADEMELERDE Kİ YÜKSELME ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet memurlarında eğitim durumlarına ve görev alacakları hizmet sınıfları ile unvanlara göre belirlenmiş olan dereceden/kademeden memuriyete giriş yapan Devlet memurları, normal şartlarda her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yılda bir derece yükselmesi yapmaktadırlar.

Ayrıca memuriyet dışında geçen bazı süreler, daha sonra tamamlanan bazı eğitimler, son 8 yıl içinde disiplin cezası alınmamış olmak gibi çeşitli hallerden dolayı ilaveler yapılabilirken, memuriyetten ayrılma veya aylıksız izin kullanma gibi hallerde ise kademe/derecede değerlendirilmeyecek süreler söz konusu olabilmektedir.

HATA SONUCU DEVLET MEMURUNA FAZLA KADEME VE DERECE VERİLMESİ DURUMU

Devlet memurlarına hata sonucu verilen kademeler ve/veya dereceler, kurumlar tarafından fark edildiğinde düzeltme yapılarak geri alınabilirken, bazı hallerde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun herhangi bir hükmüne değil, “Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 26.9.1952 günlü, K:1952/244 sayılı Kararı” nedeniyle geri alma mümkün olamamaktadır.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun söz konusu Kararında ise; “… kanunsuz yapılan bir terfinin memur lehine müktesep bir hak doğurmayacağı aşikar olmakla beraber, bu işlemin bir çok subjektif tesir ve neticeler doğurduğu, idarece kanunsuz bir terfi işleminin her zaman geri alınabileceğini kabul etmenin ‘istikrar ilkesiyle’ bağdaştırılamayacağı, memur hakkında kanuna uygun müteaddit terfiler cereyan ettiği takdirde idare tarafından kanunsuz terfinin geri alınmasının tecviz edilmeyeceği…”  belirtilmiştir.

Mahkemelerin konuya ilişkin kararlarında, İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında sözü edilen “müteaddid terfiiler” ibaresinden en az iki derece terfinin yapılmış olmasının anlaşılması gerekeceği ve  bunun da altı yıllık bir süreye karşılık geldiği  vurgulanmaktadır.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun söz konusu Kararı ve açılan davalarda hatalı terfi işleminin yapıldığı tarihten itibaren 6 yıl geçmiş olması ve bu dönemde çeşitli defalar usulüne uygun kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi yapılmış olunması hallerinde, idari istikrar gereği hatalı terfilerin geri alınmaması gerektiğini, ancak yapılan hatalı işlemden sonra geçen sürenin daha kısa olması halinde ise fazladan verilmiş kademenin/derecenin geri alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.