Memur Haber Maas Bloğu

İKİ GÖREV VERİLEN DEVLET MEMURLARINA VERİLEN İKİNCİ GÖREV İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

İKİ GÖREV VERİLEN DEVLET MEMURLARINA VERİLEN İKİNCİ GÖREV İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

0

 

Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında verilen ikinci görevler;

1-Kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları ikinci görev olarak verilebilir.

2-Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde il belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri ikinci görev olarak verilebilir.

3-Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri ikinci görev olarak verilebilir.

4- Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri ikinci görev olarak verilebilir.

5-Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler ikinci görev olarak verilebilir.

6-Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplikler ikinci görev olarak verilebilir.

 

7-Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı ikinci görev olarak verilebilir.

ikinci görev verilen Devlet memurlarına bu görev nedeniyle ikinci görev aylığı ödenebilmesi, verilen ikinci görevin boş bir kadroya (bazı görevler için kadro şartı aranmıyor) ilişkin olması şartına bağlıdır.Boş bir kadroya ait görevi ikinci görev olarak yürütenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının (gösterge + ek gösterge) üçte ikisi ödenir.

Ayrıca sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı görevlerinin ikinci görev olarak verildiği durumlarda ikinci görev aylığı ödenirken, verilen ikinci görevlere ait kadro şartı aranmaz ve ilgili personelin almakta olduğu aylığın (gösterge + ek gösterge)üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

İkinci görev verilen Devlet memurlarına, ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı ödenmez.Kendilerine asli görevlerinin yanında ikinci görev verilen Devlet memurlarına, ikinci göreve ilişkin ek ödeme yapılmaz.

Sağlık Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte;

“(2) Vekaleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele; görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda ki hükümlerde de belirtildiği gibi, valilik oluru ile yapılan görevlendirmede herhangi bir ücret ödenmesi mümkün değil iken mevcut görevlendirme Bakanlık oluru ile yapılmış ise memurun görev yaptığı idareye ikinci görev ücreti(ek ödeme) için dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.İdarece memurun yaptığı başvuruya olumsuz cevap verilmesi durumunda ise bu cevaptan sonraki 60 gün içinde İdare Mahkemesine konu ile ilgili dava açarak netice alınabilineceği sonucuna varabiliriz.


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.