Memur Haber Maas Bloğu

MEMURUN MUVAFAKAT TALEBİNE NE KADAR SÜREDE CEVAP VERİLİR?

MEMURUN MUVAFAKAT TALEBİNE NE KADAR SÜREDE CEVAP VERİLİR?

0

“Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri”657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesinde nakiller konusunda  “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.” hükmü yer almaktadır.

KURUMLARARASI NAKİL İŞLEMLERİ;

-Memurun nakil için müracaat ettiği kurumun  nakil isteyen memurun hizmetine ihtiyaç duyması, almak istemesi, nakil hususunda muvafık olması gerekir.

-Memurun çalıştığı kurumdan geçmek istediği  kuruma müracaat etmesi gerekir.

-Memurun çalıştığı kurumdan memuru naklen almak isteyen kurumun  muvafakati istenir.

-Memurun çalıştığı kurumun memurun naklini uygun görmesi halinde muvafakat vermesi, naklinin isteyen kuruma yapılmasının mümkün olduğunu bildirmesi,

– Memuru naklen almak isteyen kurum muvafakat üzerine memurun atamasını yapmak suretiyle çalıştığı kuruma göndermesi gerekmektedir.

-Memurun çalıştığı kuruma atamasının yapıldığı kurumdan gönderilen atama yazısının memura tebliğ edilmesi ve kurumla ilişkisi kesilir.

-Ataması yapılan memurun çalıştığı kurumla atandığı kurum farklı yerlerde ise 15 aynı yerde ise ertesi gün yeni kurumda (iş yerinde) göreve başlaması gerekmektedir.

Nakil işlemleri için kurumlar arasında muvafakat sağlanması ile gerçekleşir. Yetkili merciler kendilerine verilen takdir yetkilerini, talep edilen personele olan ihtiyaçlarını kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirmek suretiyle kullanmalıdır. Muvafakat taleplerini sonuçlandırma konusunda kurumları bağlayan bir süre belirtilmemiştir.

NE KADAR SÜRE GEÇERSE DAVA AÇILABİLİR?

Konuyla ilgili  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “İdari makamların sükutu” başlıklı 10. maddesinde “1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.
2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler. “denilmektedir.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse,memurun muvafakat talebine kurumunca makul bir cevap verilmediği takdirde memur kurumuna başvurarak muvafakat talebinin sonuçlandırılmasını talep edebilir.Memurun talebine zımni ret süresi (60 gün) içerisinde cevap verilmemesi halinde idari yargıya başvurabileceği belirtilebilir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.