Memur Haber Maas Bloğu

MEMURUN YOLLUK TALEBİNE EKLEMESİ GEREKEN BELGELER NELERDİR ?

MEMURUN YOLLUK TALEBİNE EKLEMESİ GEREKEN BELGELER NELERDİR ?

0

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

Görevlendirme Yazısı Veya Harcama Talimatı,

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Yatacak Yer Temini İçin Ödenen Ücretlere İlişkin Fatura,

Atamalarda Atama Onayı, Diğer Hallerde Harcama Talimatı,

Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi

Resmi Mesafe Haritasında Gösterilmeyen Yerler İçin Yetkili Mercilerden Alınacak Onaylı Mesafe Cetveli,

Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı.

Ödeme Belgesine Bağlanır.

Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun,

Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin,

Belediye sınırları dışına taksi ile yapılan seyahatlerde (Belediye sınırları içinde taksi veya özel otomobil  ile yapılan seyahatlerde taksi rayiç belgesi, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi aranmaz.), fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi,

Belediye hudutları dışına özel otomobil  ile yapılan seyahatlerde ise; işin gereği veya zorunluluk nedeniyle  mutat taşıt dışında bir taşıtla yapılması gereken seyahatlerde, zorunlu hallere ilişkin yetkili makamdan alınmış onay veya rapor ile yetkili mercilerden  alınan taksi rayiç belgesi,

Mutat taşıt aracının işlemediği yerlere yapılan seyahatlerde, yetkili mercilerden  alınan ve mutat taşıt aracının işlemediğini belirten  taksi rayiç belgesi (Söz  konusu taksi rayiç belgesindeki rayiç tutarı, hiçbir zaman ticari taksiler için verilecek rayici geçemez.),

Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin,

Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin,

Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin,

Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının,

Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine toplu seyahatler yolluk bildirimi (örnek : 21) düzenlenir.

Yolluk karşılığı verilen tazminatlar ile seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapanların tazminatlarının ödenmesinde;

Çeşitli Ödemeler Bordrosu

Mali hizmetler birimince onaylı seyyar görev dağılım listesi,

 Fiilen arazi üzerinde çalışanların tazminatlarının ödenmesinde;

Çeşitli Ödemeler Bordrosu

Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde;

İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay,

Taşıt işleten kuruma ait fatura,

Mali hizmetler birimince onaylı, seyahat kartı verilecek personel listesi,

ödeme belgesine bağlanır.

Seyyar görev dağılım listesi ile seyahat kartı verilecek personel listesinin mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.