Memur Haber Maas Bloğu

SABİM

SABİM

0

Sağlık Bakanlığı’nda SABİM’i zorunlu kılan süreci şöyle özetlemek mümkündür:

Anayasanın temel hak ve ödevleri düzenleyen 56. maddesinde Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürülmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemekle görevlendirilmiştir ve bu görevini ifa etmek amacıyla da Sağlık Bakanlığını kurmuştur.

Bu amaçla kurulan Sağlık Bakanlığı merkezden yönetim ilkesine bağlı olarak, 101 değişik unvanda 240.000’i aşkın çalışanı ve 19000 sağlık kurum ve kuruluşlarıyla devasa bir yapıya sahiptir. Bu kadar büyük bir kuruluşun hizmetlerini sunma aşamasında pek çok sorunla karşılaşması olağandır. Ancak; bazı sorunlar zamanında tespit edilemediğinden ve sistem de sorunların zamanında tespitine olanak vermediğinden, bu sorunlar günümüze kadar süregelmiş ve kaotik bir hal almıştır. Bu durumun oluşmasında çeşitli etkenlerin payı bulunmaktadır.

Böyle bir kargaşa ortamında, geçmişin getirdiği tüm sorunların kesin ve etkili çözümlerini sağlamak nihai hedefiyle Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” adı altında yepyeni bir sağlık sistemi oluşturup, bu sisteme işlerlik kazandırmayı amaçlamıştır.

İşte, “Kamu yararını” temel ilke edinmiş bir kurum olarak Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimleriyle hizmetlerini yürütürken, verimliliği artırma, hizmetin konusu olan insan sağlığında sıfır hatayla çalışma hedefi SABİM’de somutlaşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Bakanlığımız çalışanlarından, hizmetin muhatabı olan her vatandaşımıza kadar, bütün Türkiye’ye uzanan bir dost eli olarak, ülkemizde ilk olmanın verdiği heyecanla, aynı zamanda da kendisinden sonraki kurumlara kılavuzluk edecek olmanın bilinç ve sorumluluğuyla 01. 01. 2004 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

Temel hedefi, tarafların çoklu katılımını gerçekleştirerek, “interaktif yönetimi” etkin kılmaktır.

Aynı zamanda Bakanlığımız, böylesine devasa bir teşkilatlanmada, kamu yönetimimizin hantal bürokratik yapısının da etkisiyle, geçmişten günümüze dek süregelen sorunların, giderek çözümsüz bir hale dönüşmesinin kaçınılmaz olacağının; sistemin işleyişinde hizmetlerin verimliliğinin, bu hizmetlerin halka arzı ile eş zamanlı olarak ölçülmesini sağlayacak “geri bildirim”mekanizmaları kurulması zorunluluğunun da bilincindedir.

SABİM; sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların ivedilikle harekete geçirilmesi suretiyle özdenetimi sağlamaktadır. Bu uygulama hızlı ve etkili çözüme ulaşmanın en ekonomik yoludur. Ekonomiktir; çünkü sorunların teşkilatın en üst noktasına kadar ulaşmasında ne zaman kaybı ne de enformasyon kaybı yaşanmamaktadır.

Sistemin herhangi bir aşamasında yaşanan bir sorunun, 184 SABİM hattının aranması veya şahsen birimimize başvuru yapılması ile özdenetim mekanizması harekete geçmektedir. SABİM Operatörleri tarafından kayıt altına alınan başvuru, SABİM Çözümleyicilerince değerlendirilerek, ilgili illere sevk edilmektedir. İllerdeki Sabim Çözümleyicileri tarafından da nesnellik ilkesinden ödün verilmeden, mercek altına alınmakta, en hızlı ve en doğru şekilde çözümlendirilmektedir.

Sürekli kendini yenileyen dinamik bir birim olan SABİM’de bu sürece hastane başhekimleri de dahil edilmiştir. Böylece başvuru sahibinden başlayarak, Bakanlığımızın en üst birimini de içine alan dairesel bir çizgide işleyen özdenetim mekanizması daha da güçlendirilmiştir.

Kısaca SABİM;

Sağlık hizmetlerinin niteliğinden dolayı etkili bir iletişim sürecinin zorunlu olduğunun bilinciyle

—Sağlık hizmetlerini planlayıp yönetenleri

—Sağlık hizmetlerini sunanları

—Sağlık hizmetlerinden yararlananları

Uzlaşımsal bir platforma taşımak suretiyle sağlık sisteminde etkili iletişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçları gerçekleştirerek halka ulaşıp, sistemin herhangi bir aşamasında meydana gelen aksaklıkları, anında tespit ederek, hızlı v ekesin bir çözüme ulaştırmak ve dolayısıyla “7’den 77’e sağlıklı bir Türkiye hedeflemektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.