Memur Haber Maas Bloğu

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA

0

 

Bu yazımızda; sağlık alanında lisans tamamlama hakkında bilgi vermeye çalışacağız.Sağlık alanınsa lisans tamamlama hakkı 26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’nin 32.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 69 maddesi gereği verilmiştir.İlgili madde şu şekildedir.

( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141126-3.htm)

‘’ GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.’’

Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih Şartları

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına Sağlık Alanında Önlisans diplomasını 19/11/2014 tarihinden önce almış olan adaylar başvurabilir. Açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan alansız ön lisans diploması alan veya alacak olan adaylar Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına başvuramazlar.

Başvuru ve Tercihleri Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

1-Adaylar, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına yönelik başvurularını internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile beyan usulüne göre yapar.

2-Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların sisteme veri girişleri, önlisans diplomalarında yer alan bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır.

3-Bu kapsamda, adaylar başvuru ve tercihlerini, Mezuniyet Programı ve Önlisans Mezuniyet Not Ortalamasına göre yapmalıdır.

4-Başvuru ve tercih aşamasında beyan edilen her bilginin sorumluluğu adaya ait olup,kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar, başvuru ve yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybetmektedir.

5-Adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4’lük veya 5’lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen “ 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği” tablosunu esas almaları gerekmektedir.

6-Adayların, herhangi bir hak kaybına uğramamaları için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

a-Önlisans mezuniyet not ortalamalarının doğru bir şekilde girildiğinden emin olunmalı,

b-Başvuru ve tercihler, adayların önlisans diploması ile kazandıkları unvana göre değil, mezun olunan programa göre yapılmalı,

c-Yanıltıcı bilgi vermek suretiyle mezun olunmayan başka bir önlisans programına göre başvuru ve tercihte bulunulmamalı.

Başvuru ve Tercihlerin Yapılması

SLT kontenjanlarına başvurular aşağıda belirtilen linkten yapılmaktadır.

https://yoksis.yok.gov.tr/SLT

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR

(1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir?

19/11/2014 tarihinden önce Tablo-1’de belirtilen sağlık önlisans programlarından mezun olan adaylar programa başvuru hakkına sahiptirler.

(2) Başvurular nereye ve nasıl yapılmaktadır?

Yürütme Kurulu’nda belirlenen alanlara ilişkin kontenjanlar YÖK’ün resmi web sitesinde ilan edilir. Başkanlığımız resmi web sitesi üzerinden ilan edilen programlara başvurular sistem üzerinden beyana dayalı yapılmaktadır.

(3) Yerleştirme işlemleri nasıl olmaktadır?

Başvurusu alınan adaylar, tercihleri göz önüne alınarak önlisans mezuniyet alanı ve önlisans not ortalamasına göre merkezi sistemle yerleştirilir.

(4) SLT’ye başvurup bir lisans programına yerleştikten sonra önlisans diplomama ne olacak?

Adayın program kapsamında bir lisansa yerleşmiş olmasının, mevcut önlisans diplomalarının geçerliğine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

(5) Önlisans eğitimim sırasında aldığım derslerden lisans eğitimime başlamadan önce muaf tutulur muyum?

19/02/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” 9 uncu maddesinde “Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca, ilgili fakülte yönetim kurulunca, öğrencilerin önlisans eğitiminde almış oldukları dersler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin lisans programında almaları gereken derslere muafiyet verilebilir.

(6) Yerleştiğim lisans programından kaç yılda mezun olurum? Kaçıncı sınıftan başlarım?

06/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun m.18/b-5 hükmü uyarınca, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar verme yetkisi İlgili Fakülte Yönetim Kurulu’na aittir. Bu doğrultuda, adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin belirleyeceği derslerden muaf olup öğrenim görmeye başlarlar. 2547 sayılı Kanun uyarınca bu konudaki takdir yetkisi tamamen üniversiteye aittir.

(7) Kamu / Özel Sektör çalışanıyım. Derslere gitmeden mezun olmak için uzaktan öğretimle açılan programları seçtim. Ancak üniversite bazı uygulamalı dersler, stajlar için beni üniversiteye çağırıyor. Neden?

“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ın 6/1-(e) maddesinde “Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir…” hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda, program “uzaktan” olarak açılmasına rağmen üniversitenin yüz yüze eğitim verilmesi hususunda takdir yetkisini kullandığı dersler için öğrenciler üniversiteye gitmek zorundadır. Herhangi bir mağduriyet durumunun yaşanmaması için aday öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerden konu ile ilgili bilgi istemeleri tavsiye olunur.

(8) Kamuda Sağlık Teknikeri unvanı ile istihdam edilmekteyim. Sağlık Alanında Lisans Tamamlama kapsamında “Hemşirelik” lisans programına başvuru yapmama rağmen üniversite kaydımı yapmadı. Neden?

Adaylar, program kapsamına alınan lisans programlarını, diploma ile kazandıkları ya da istihdam edilirken kullandıkları unvanlara göre değil, mezun oldukları önlisans programına göre tercih edebilirler. Bu kapsamda, adaylar tercihlerini diplomalarında yazılı olan önlisans programlarına göre yapmalıdırlar. Hemşirelik lisans programına geçiş yapabilen önlisans programları “Hemşirelik” , “Sağlık Memurluğu” ve “Sağlık Teknikerliği”dir. Dikkat edilmesi gereken husus: Buradaki “Sağlık Memurluğu” ve “Sağlık Teknikerliği” ifadeleri adayların kullandıkları ya da diploma ile kazandıkları unvanlar değil, adayların diplomalarında yazan önlisans program adıdır.

(9) 2015 Sağlık Lisans Tamamlama ile bir lisans programına yerleştirildim. Halen okumaktayım. 2016 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvuru ve yerleştirme hakkına sahip miyim?

2015 Sağlık Lisans Tamamlama ile bir lisans programına yerleştirilen öğrencilerin, 2016 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvurabilmeleri mümkündür. Ancak 2015 yılında bir lisans programına kayıt yaptırdıkları için 2016 yılındaki yerleştirmelerde puanları kesilecektir. Bunun dışında, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik in 23 üncü maddesinde “Örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki programına öğrenci kaydı yapılamaz… Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, 19 açık öğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları lisans programından farklı olmak kaydıyla açık öğretim lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, bir öğrencinin, eş zamanlı olarak 1 den fazla örgün lisans programında öğrenim görmesi mümkün değildir. Ancak, biri örgün diğeri açık öğretim metoduyla verilen farklı lisans programlarında öğrenim görmenin önünde mevcut şartlarda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

(10) SLT kapsamına alınan önlisans programlarından birinde halen okumaktayım. Mezun olduğumda Sağlık Lisans Tamamlama Programından yararlanabilecek miyim?

Program 19/11/2014 tarihinden önce Tablo-1’deki önlisans programlarından mezun olmuş adayları kapsamaktadır.

Tablo-1

MESLEKİ ÜST ÖĞRENİMİ NEDİR ?
ZAM VE TAZMİNATLARA FAYDASI VAR MIDIR?

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine yazdığı 17/03/2014 tarih ve 2334 sayılı yazılarında özetle;

‘’ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca
17/04/2006 tarihli ve 2006-10344 sayılı Bakanlar Kurulu, Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara
İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, I sayılı Cetvelin (B) ve (c)
bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (c), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel
hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç
olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyerinin esas alınacağı hükme
bağlanmış, ayrıca anılan Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise; kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerlerinin (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve
tazminat ödeneceği, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği
düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması
muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve 11/5/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” bölümünün 3 üncü sırasında; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödemeonayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işleminin yapılmayacağı şeklinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılmıştır. Görüldüğü üzere, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele bitirmiş oldukları mesleki üst öğrenimleri (kariyer) için öngörülen zam ve tazminatların ödenebilmesi için, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde görevleriyle ilgili olan bir üst öğrenimin bitirilmiş olması şartı aranılmış, 2006-10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmesi zorunluluğuna yer verilmiş, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatın ödeneceği açıklaması yer almıştır.

Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz
konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde,kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimIerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan Sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin herhangi bir üst öğrenim olması halinde 2006-10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği mütalaa olunmaktadır.’’ denmektedir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazmış olduğu 22/07/2014 tarih ve Zam ve Tazminatlar Hk. konulu yazısında özetle;

‘’ Konu ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amacıyla Bakanlığımızca Maliye Bakanlığından görüş sorulmuş ve Maliye Bakanlığınca 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi, 2006/10344 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ve 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin ilgili hükümleri muvacehesinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin
“kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen görüş çerçevesinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimIerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıflara dahil kadrolara atanılabilecek herhangi bir mesleki sağlık ve mesleki tekniğe ilişkin üst öğrenim olması halinde Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesi gerekmektedir.
’’ denmektedir.

Personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanun ile değişik  43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’un görüşü de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu Kararlarına istinaden tespit edilmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu Sağlık Lisans Tamamlama kapsamındaki bölümler için yeni bir karar almıştır.

13/04/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19/04/2017 tarih ve 27456 sayılı Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazmış oldukları yazı gereği ,sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin güncellenmiş ekli listede belirtilen lisans ve önlisans bölümlerinden herhangi birini bitirmesi halinde zam ve tazminatlardan faydalanabileceği belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yazısı ile daha önce yayınlamış olduğu listeyi 13/04/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği güncellemiştir. Bu listede yer almayan lisans ve önlisans bölümlerini bitiren personel için zam ve tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

SAĞLIK PERSONELİ LİSANS TAMAMLARSA MAAŞI NE KADAR ARTAR ?

Bordrolardan görüleceği üzere ek gösterge tutarı 211,33 TL den 288,17 TL ye ,özel hizmet tazminat tutarı 821,30 TL den 885,17 TL çıkmıştır.Net tutarda da 114,78 TL artmıştır.

 

 

SAĞLIK PERSONELİ LİSANS TAMAMLARSA PERFORMANS EK ÖDEMESİ NE KADAR ARTAR ?

Giresun Merkezde çalışan 1 derecenin 4 kademesinde bulunan, Önlisans bir sağlık personeli lisans tamamlarsa; Ek Göstergesi 2200 den 3000 olacak ve özel hizmet tazminat oranı 90 dan 97 olacaktır.Bu değişiklikler performans ek ödemesini aşağıdaki gibi arttıracaktır.(Gelir Vergisi Oranı %15 alınmıştır)

Not:Tavan tutardan performans ek ödeme aldığı varsayılmıştır.

SAĞLIK PERSONELİ LİSANS TAMAMLAYIP EMEKLİ OLURSA EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI NE KADAR ARTAR ?

 

DEĞERLENDİRME:

***Sağlık alanında lisans tamamlama hakkının, 19/11/2014 tarihinden önce mezun olan önlisans mezunlarına verilmesi, 19/11/2014 tarihinden sonra mezun olan personel için mağduriyet oluşturmaktadır. En kısa zamanda sivil toplum kuruluşlarının da devreye girerek bu mağduriyetinin ivedi olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ‘’zam ve tazminat’’ konulu yazılarında mesleki üst öğrenim kavramını genişleterek bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması“, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin
program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması
” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş
olmasının yeterli görülmesi gerektiği yönünde
görüş bildirilmesi çok olumlu olmuştur.

Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 13/04/2017 tarihli toplantısında vermiş olduğu sağlıkta lisans tamamlama programları hakkındaki karar çok yerinde olmuş ve mağduriyeti ortadan kaldırmıştır.Bu karar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün kararını da göz önüne alarak kapsamı daha da genişleterek ‘’ lisans öğreniminin Sağlık Hizmetleri Sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiğine ’’ hükmederek son noktayı koymuştur.Bu bağlamda bitirilen bölüm sağlık ile ilgili bir bölüm ve bitiren personelde Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan  bir kadroda çalışıyor ise bitirdiği bölüm sağlık üst öğrenimi sayılacaktır.

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.