Memur Haber Maas Bloğu

UNUTULAN HARCIRAHLAR SONRADAN ALINABİLİR Mİ?

UNUTULAN HARCIRAHLAR SONRADAN ALINABİLİR Mİ?

0

 

Devlet memurlarının atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemlerine istinaden hak kazandıkları ve çeşitli nedenlerle alamadıkları harcırahları sonradanda talep edilmesi durumunda alabilirler.

Devlet memurlarının bu alınmayan harcırahlarını almaları için kabul edilebilir bir mazeretleri yoksa 5 yıllık süreyi de aşmamaları gerekmektedir.Konuyla ilgili, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ( madde 34/3); ilgili olduğu malî yılın sonundan

başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğramaktadır.

Devlet memurları atama, naklen atama veya geçici görevlendirme gibi işlemler nedeniyle, geçici görev harcırahı veya sürekli görev harcırahına hak kazanabilmektedir.

Harcırah ödemeleri belli sürelerde yapılması gerekmektedir. Ancak belli süreler içinde ödenmesi ilgililere ödenmesi gerekmekle birlikte, çeşitli sebeplerle ödenmediği, alınmasının unutulduğu durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

ALINMAYAN HARCIRAHLARIN TALEP EDİLME İŞLEMLERİ

1-Harcıraha konu işlemde, bu işlem nedeniyle harcırah ödenmeyeceğinin (yolluksuz) belirtilmiş olması durumunda, söz konusu işlemin ilgili memura tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde bu işleme karşı doğrudan dava açabilir.

İlgili memur dava açmadan önce idari işlemin geri alınmasını, değiştirilmesini, kaldırılmasını veya yeni bir işlem yapılmasını da dava açma süresi içinde isteyebilir. Bu başvuru, başlamış olan dava açma süresini durdurur ve talebe 60 gün içinde bir cevap verilmemesi

veya talebin reddedilmesi durumunda, dava açma süresi durduğu yerden yeniden işlemeye başlar.

2-Harcıraha konu işlemde, bu işlem nedeniyle harcırah ödenip ödenmeyeceğine ilişkin herhangi bir ibarenin yer almadığı ya da bu konuda ayrıca bir işlem yapılmadığı hallerde, ilgili kuruma memuru tarafından herhangi bir tarihte (5 yıllık zamanaşımı süresi içinde)

başvuru yapılarak harcırah talebinde bulunulabilir. Bu başvurunun açık ve zımni olarak reddedilmesi durumunda, red tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açabilir.

Genellikle işlemde yolluğa ilişkin herhangi bir ibarenin yer almadığı durumlara, memur hak etmiş olduğu bir harcırah ödemesini, ilgili olduğu mali yılı izleyen 5 yılın sonuna kadar yazılı olarak istemeleri gerekmektedir.Yazılı olarak 5 yıl içinde başvurmaları durumunda

ödeme zamanaşımına uğramamış olacaktır. ayrıca, kabul edilebilir bir mazerete istinaden talep edilememiş olması halinde, 5 yıl geçmiş olsa bile söz konusu harcırah istenebilecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.