Memur Haber Maas Bloğu

ZİRAAT BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

0

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİNE İLİŞKİN

5510/4.1/C KAMU İDARELERİ

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

    0KS SÖZLEŞME NO:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                             PLAN ADI PLAN NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU_ 1

OTOMATİK KATILIM GRUP EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU_ 2

MADDE 1- TARAFLAR_ 3

MADDE 2- TANIMLAR_ 3

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU_ 4

MADDE 4-OTOMATİK KATILIM GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINA ALINACAK ÇALIŞANLAR VE ŞİRKETE BİLDİRİMİ 4

4.1. KAPSAMA ALINACAK ÇALIŞANLAR_ 4

4.2. SİSTEME TEKRAR DAHİL EDİLME_ 5

4.3. İŞTEN ÇIKIŞLARIN BİLDİRİLMESİ 5

4.4. ÇALIŞANLARIN ŞİRKETE BİLRİRİMİ 6

MADDE 5-SÖZLEŞME/SERTİFİKALARIN DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ 6

5.1. SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE İŞVERENE GÖNDERİLMESİ 6

5.2. ÇALIŞAN SERTİFİKALARININ DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ 6

MADDE 6- KATKI PAYI TUTARININ HESAPLANMASI ve DEĞİŞTİRİLMESİ 6

6.1. KATKI PAYI TUTARININ HESAPLANMASI 6

6.2. KATKI PAYI TUTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 7

MADDE 7- KATKI PAYININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN MUTABAKAT SÜRECİ ve ÖDEME ESASLARI 7

7.1.KATKI PAYI MUTABAKAT SÜRECİ 7

7.2.KATKI PAYI ÖDEME ESASLARI 8

7.3. MAHSUPLAŞMA ŞEKLİ İLE ÖDEME_ 8

MADDE 8- KATKI PAYININ ÖDENMEMESİ DURUMU_ 9

MADDE 9- KATKI PAYI ÖDEMEYE ARA VERME HAKKI VE SÜRESİ 9

MADDE 10 – İŞVEREN KATKI PAYI ÖDEMESİ 10

MADDE 11- OTOMATİK KATILIM İŞVEREN GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILACAK KESİNTİLER  10

11.1.SÖZLEŞME FONLARI VE FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ 10

11.2. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ 11

MADDE 12- SÖZLEŞMEDE YER ALAN HAKLAR_ 11

12.1 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI 11

12.2 FON DAĞILIMI ve DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI 11

12.3 BİRİKİMLERİN AKTARIMI HAKKI 12

MADDE 13- İŞVEREN KURULUŞA YAPILACAK ÖDEMELER_ 13

MADDE 14- GENEL HÜKÜMLER_ 13

14.1.  6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY SORUMLULUĞU_ 13

14.2.  VERİ PAYLAŞIMI 13

14.3. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 13

14.4. TEBLİGAT ADRESİ 14

14.5. UYGULANACAK HUKUK VE MEVZUAT_ 14

14.6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ_ 14

14.7. OTOMATİK KATILIM İŞVEREN GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ CAYMA HAKKI 14

14.8. OTOMATİK KATILIM GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN VE SİSTEME DAHİL EDİLEN KATILIMCIYA AİT SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 15

14.9. OTOMATİK KATILIM İŞVEREN GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 15

14.10. DOĞRULUK KAPSAYICILIK VE BİLGİLENDİRİLME BEYANI 15

EKLER_ 16

EK-1 KATILIMCI VERİ DESENİ 16

EK- 2 TAHSİLAT VERİ DESENİ 17

EK- 3 SÖZLEŞME KAPSAMINDA SUNULAN FONLAR_ 21

EK- 4 EK FAYDA UYGULAMALARI 22

EK- 5 GİZLİLİK ANLAŞMASI 23

GİRİŞ BİLGİ FORMU

 (Bu sözleşme kapsamında oluşturulan giriş bilgi formu sözleşmenin bir parçası olup, ayrıca imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.)

Emeklilik şirketinin seçimini hangi kriterlere göre yapmalıyım?

 • Şirket seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate almam gerektiğini biliyorum. Şirket seçimi sebebiyle şirketten komisyon dâhil hiçbir şekilde maddi menfaat sağlayamayacağımı biliyorum.

Fonların seçiminde İşveren olarak üstlenmem gereken sorumluluklar nelerdir?

 • Sisteme giriş esnasında çalışanlardan faizli/faizsiz fon tercihini almam gerektiğini, tercihte bulunmayan çalışanlar için ise söz konusu tercihi onlar adına yapabileceğimi biliyorum.

Katkı payının ödenmesinde işveren olarak herhangi bir sorumluluğum var mı?

 • Katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlü olduğumu biliyorum.

Katkı payları emeklilik şirketine ne zaman aktarılır?

 • Katkı paylarının, en geç ücret ödeme gününü takip eden işgünü, işverenler tarafından şirkete aktarıldığını biliyorum.

Katkı payının ödenmesinde esas alınacak olan oran nedir?

 • Yönetmelik kapsamındaki çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarının, ilgili ücretin % 3’ü oranında hesaplandığını, bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğunu ve çalışanların isterse Yönetmelik çerçevesinde belirlenen orandan daha yüksek bir oranda ödeme yapmak istemesi durumunda bu isteğini işverene bildirebileceğini biliyorum.

İşveren olarak yükümlülüklerimi emeklilik şirketine aktarabilir miyim?

 • İşverenin, operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını sözleşmede belirtilmesi halinde emeklilik şirketine bırakabileceğini biliyorum.

İşveren yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda herhangi bir yaptırıma tabi tutulur mu?

 • Yükümlülüklerimi yerine getirmemem halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari para cezasının uygulanacağını ve işveren katkı payını emeklilik şirketine eksik, geç aktarmam veya aktarmamam durumunda, çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu olduğumu biliyorum.

Otomatik katılım sistemi kapsamında Devlet tarafından çalışanlara verilecek olan teşvikler nelerdir?

 • Sistem kapsamında Devlet tarafından çalışanlara,
 • Katkı payının %25’i oranında devlet katkısı,
 • 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL ilave devlet katkısı,
 • Emeklilik döneminde birikimini en az 10 yıl yıllık gelir sigortası olarak almayı tercih eden çalışanlara birikiminin %5’i oranında ilave devlet katkısı,

sağlanacağını biliyorum.

MADDE 1- TARAFLAR

‘Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi’nin tarafları Nasuh Akar Mahallesi Ziya Bey Caddesi 1407 Sokak No.4 Çankaya / ANKARA adresinde kurulu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatları  ile (sözleşme metninde İŞVEREN diye anılacaktır.) Turgut Özal Millet Caddesi No:7 34096 Aksaray / İSTANBUL adresinde ikamet eden ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (sözleşme metninde ŞİRKET diye anılacaktır.)’dir.

MADDE 2- TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen;

a) İşveren:  Çalışanları adına, 4632 Sayılı Kanun’a 6740 sayılı Kanunla eklenen ‘Ek-2′ madde  kapsamında,  Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ve  ŞİRKET ile Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi imzalayan,  5510 sayılı kanunun 4.1/c bendi kapsamında personel istihdam eden kamu idaresini, iş bu sözleşmede Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nu,

b) Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı: Şirket’in Otomatik Katılım kapsamında İşveren’e sunduğu ‘Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı’nı,

c) Çalışan(Katılımcı) : Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamında (Mavi Kart Sahibi) olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre istihdam edilen 45 yaşını doldurmamış personeli,

d) Güvenli Elektronik İletişim Aracı: Kısa mesaj, elektronik posta, internet, telefon, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemini,

e) Güvenli Sayfa: İşveren adına, Şirket’in internet sitesi üzerinde oluşturulan sözleşme ile ilgili işlemlerin yerine getirildiği kullanıcı adı/şifre ile girilebilen güvenli işlem alanını,

f) Kalıcı Veri Saklayıcısı: Katılımcının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

g) Katılımcı Veri Deseni: Çalışanın otomatik katılım sistemine dahil edilebilmesine yönelik olarak katılımcı kişisel bilgileri ile yatırım tercihini içeren İşveren tarafından Şirket’e  iletilmesi gereken bilgileri, bilgi formunu,

h) Katkı Payı: Çalışanın 5434 sayılı Kanunda yer alan emeklilik keseneğine esas aylık kazancının %3’ üne karşılık gelen ve Bakanlar Kurulu Kararı ile iki katına kadar artırılabilen  yada %1 e kadar indirilebilen, çalışan adına ücretinden kesinti yapılarak Kanun ve Emeklilik planı kapsamında Şirket’e aktarılması/ödenmesi gereken katkı payı tutarını,

ı) Muhtemel Ücret Ödeme Günü: İşveren’in çalışanlarına yaptığı ücret ödemelerine ilişkin Şirket’e  bildirdiği/bildireceği  ödeme günü/günlerini,

i) Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi: 4632 Sayılı Kanun’a 6740 sayılı Kanun’la eklenen ‘Ek-2’ madde kapsamında, İşveren ile Şirket arasında düzenlenen ve İşveren tarafından çalışan katılımcının ücretinden kesilerek, çalışan adına katkı payı aktarılan/ödenen iş bu sözleşmeyi,

j) Tahsilat Veri Deseni: Çalışana ait katkı payı tutarının İşveren tarafından Şirket’e iletilmesi için gereken bilgileri, bilgi formunu,

k) Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sertifikası: Grup emeklilik planı genel esasları ile sistemin işleyişine ve sözleşmeye ilişkin özet bilgileri içeren, her bir katılımcı/çalışan için ayrı ayrı düzenlenen belgeyi,

l) Şirket:  Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’yi,  ifade eder.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşveren’e ait işyeri ve/veya işyerlerinde 5510 sayılı kanunun 4.üncü maddesinin 1.inci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanların/çalışmaya başlayacakların, İşveren tarafından ücretlerinden kesilerek Şirket’e aktarılacak/ödenecek katkı payları ile otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girmesine, katkı paylarının ödenmesine, yapılacak ödemelere ilişkin ödeme günü ve mutabakat süreçlerine,  ilgililere yapılacak iade ve ödeme esaslarına, çalışanlara ait güncel verilerin tutulmasına, ilgililere yapılacak bildirimler ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasların belirlenmesidir.

BağlantıMADDE 4-OTOMATİK KATILIM GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINA ALINACAK ÇALIŞANLAR VE ŞİRKETE BİLDİRİMİ

4.1. KAPSAMA ALINACAK ÇALIŞANLAR

Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi kapsamına, İşveren nezdinde 5510 sayılı yasanın 4.1/c bendi kapsamında istidam edilen çalışanlar/çalışmaya başlayacak olanlar dâhil edilecektir.

İşveren, sözleşme kapsamına girecek kişileri belirleme hakkına sahip olmayıp,

a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun eki (I),(II),(III) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinde,

01.04.2017 tarihi itibari ile 45 yaşını doldurmamış olan ve halen çalışmakta olanlar ile 01.04.2017 ve sonrasında işe başlayan/başlayacak 45 yaşını doldurmamış olan çalışanlar otomatik ve zorunlu olarak sözleşme kapsamına dahil edilecektir.

b.1.) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun eki (I),(II),(III) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin ödenmiş sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlar,

b.2.)Belediye, İl Özel İdaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler,

b.3.)  Belediye, İl Özel İdaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelerin ödenmiş sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlar,

b.4.) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık müessese ve işletmeleri,

b.5.) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık müessese ve işletmelerinin ödenmiş sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlar,

b.6.) Özel Kanunlarına Göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarında;

01.01.2018 tarihi itibari ile 45 yaşını doldurmamış olan ve halen çalışmakta olanlar ile 01.01.2018 ve sonrasında işe başlayan/başlayacak 45 yaşını doldurmamış olan çalışanlar otomatik ve zorunlu olarak sözleşme kapsamına dahil edilecektir.

İşveren, bu kapsamda yer alacak çalışanlara ilişkin, bireysel emeklilik hesabı açılmasına dair yatırım tercihine ilişkin bilgiler dâhil tüm bilgileri eksiksiz olarak ilgili döneme ait ücret ödeme gününden önce katkı payı kesintisi yapılabilecek şekilde Şirket’e iletmekle yükümlüdür. Şirket İşveren tarafından iletilen bilgilere istinaden bireysel emeklilik hesabı açar.

4.2. SİSTEME TEKRAR DAHİL EDİLME

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından her takvim yılı sonunda, bir önceki takvim yılında bir işyerine bağlı emeklilik planından ayrılan çalışanlardan aynı işyerinde çalışmaya devam eden ve müteakip Nisan ayı sonu itibarıyla kırk beş yaşını doldurmayacak olanlar tespit edilerek ilgili emeklilik şirketine bir ay içerisinde bildirilir.

Emeklilik Şirketi EGM bildirimini izleyen ay sonuna kadar tespit edilen çalışanları ilgili işverenlere sisteme tekrar dâhil edilmelerini teminen bildirmek zorundadır.

İşverenler, bildirimi izleyen ikinci ayın sonuna kadar söz konusu çalışanlarını 45 yaşını doldurmamış olmaları halinde yeniden sisteme dâhil ederler.

4.3. İŞTEN ÇIKIŞLARIN BİLDİRİLMESİ

İşveren işten ayrılan çalışanlara ilişkin bilgileri işten çıkış tarihini takip eden ilk ücret ödeme günü öncesine kadar ‘Katılımcı Veri Deseni’ kapsamında Şirket’e iletmekle yükümlüdür

4.4. ÇALIŞANLARIN ŞİRKETE BİLDİRİMİ

İşveren sözleşmenin kurulması ve sonrasındaki katılımlarda,  katılımcı adaylarına ait bilgileri EK-1 de yer alan ‘Katılımcı Veri Deseni’ni esas alarak Şirket’e iletmekle yükümlüdür

İşveren, ‘Katılımcı Veri Deseni’ni, Şirket’e e-posta yoluyla elektronik ortamda gönderebileceği gibi, Şirket’in internet sitesinde İşveren adına oluşturulan/oluşturulacak güvenli sayfadan da yapabilir.

Bildirimin geç ve/veya eksik yapılmasından doğan sorumluluk İŞVEREN’e aittir.

MADDE 5-SÖZLEŞME/SERTİFİKALARIN DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

Bağlantı5.1. SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE İŞVERENE GÖNDERİLMESİ

Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi, İşverenle düzenlenir ve İşveren’e teslim edilir, sözleşmenin elektronik ortamda düzenlendiği hallerde sözleşme elektronik yollarla işverene iletilir.

Bağlantı5.2. ÇALIŞAN SERTİFİKALARININ DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmesi kapsamında düzenlenen ‘Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sertifikası’, sertifikanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde elektronik ortamda (e-posta, SMS, vb) katılımcı/çalışana gönderilir. Çalışanın/Katılımcının kendisine gönderilmekle birlikte sertifikaya erişim sağlayamadığını bildirmesi ya da talebi halinde Şirket tarafından güvenli elektronik iletişim araçları ile yeniden sertifika gönderimi yapılır.

Çalışana/Katılımcıya ait bilgilerin olmaması, eksik ya da hatalı olması nedeni ile çalışana gönderimi yapılamayan sertifikalar doğrudan İşveren’e gönderilecek olup, İşveren kendisine iletilen sertifikaları çalışanlarına iletmek ve teslim bilgilerini şirkete bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 6- KATKI PAYI TUTARININ HESAPLANMASI ve DEĞİŞTİRİLMESİ

Bağlantı6.1. KATKI PAYI TUTARININ HESAPLANMASI

Çalışan Katkı Payı Tutarı 5434 Sayılı Kanun kapsamında, emeklilik keseneğine esas aylık kazancın %3’ üne karşılık gelen tutardır. Bakanlar Kurulu bu tutarı iki katına kadar artırma ya da %1’e kadar indirme yetkisine sahiptir.

Katkı payı kesintisinde 5434 sayılı Kanun’un emeklilik keseneği ve kurum karşılığının tahsiline ilişkin hükümleri dikkate alının ve yapılacak kesinti bu şekilde belirlenen aylık kazanç üzerinden gerçekleştirilir. Emeklilik keseneğini etkileyen her türlü sebep katkı payı kesintisinin hesaplanmasında dikkate alınır.

Bu tutar mutlak ödenmesi gereken asgari tutar olup, çalışan ya da işverenin bu tutarı indirme hakkı bulunmamaktadır.

Bağlantı6.2. KATKI PAYI TUTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Çalışan, emeklilik keseneğine esas kazancının %3’ünden daha yüksek bir tutarda kesinti yapılarak katkı payı olarak ödenmesini isteyebilir.

Bu tutar ücretin bir yüzdesi ya da maktu olarak belirlenebilir. Çalışanlar bu taleplerini ilgili ayın ücret hesaplaması tamamlanmadan önce İşveren’e bildirmekle yükümlüdürler. İşveren tarafından uygulanacak değişiklik ilk ücret ödeme döneminde ‘Tahsilat Veri Deseni’ ile Şirket’e bildirilir.

Ücret hesaplaması tamamlandıktan sonra işverene iletilen talepler bir sonraki ödeme döneminden itibaren gerçekleştirilir.

Bu şekilde katkı payı oranını artıran bir çalışan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranın altında kalmamak kaydıyla katkı payı oranını İşverenden talepte bulunarak azaltabilir.

MADDE 7- KATKI PAYININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN MUTABAKAT SÜRECİ ve ÖDEME ESASLARI

7.1.KATKI PAYI MUTABAKAT SÜRECİ

İşveren tarafından katkı payı kesintisi ücret ödeme dönemlerinde yapılır. Bakanlar Kurulu tarafından emeklilik keseneğine esas kazanç oranında yapılan değişiklikler takip eden ilk ücret döneminde derhal uygulanır.

İşveren, kanun ve ilgili yönetmelik (vb. yasal düzenlemeler) kapsamında Şirket’e ücret ödeme gününe/günlerine ilişkin bilgi verir. Ücret ödeme günü/günleri sözleşmenin devamı süresince aksi bildirilmediği sürece uygulanmaya devam eder.

İşveren, Şirket’in internet sitesinde kendine ait güvenli sayfadan (Kullanıcı Adı, Şifre ile ) giriş yaparak katkı payı yatıracağı çalışanlarına ait yürürlükteki sözleşme bilgilerine erişim sağlayabilir.

‘Tahsilat Veri Deseni’nde eşleşmeyen kişi ve sözleşme bilgileri anlık olarak e-posta ile İşveren’e bildirilir. İşveren, eşleşmeyen çalışanlarına ait bilgileri ‘Katılımcı Veri Deseni’ ile Şirket’e iletir.

Şirket, kendisine iletilen veri deseni üzerinden gerekli girişleri ve değişiklik işlemlerini tamamlayarak güvenli elektronik sayfada İşveren’in erişimine açık sözleşme ve katılımcı bilgilerini günceller.

Bu işlemler en geç ücret ödeme gününde, fakat ücret ödemesinden önce tamamlanmak zorundadır. Taraflar bu konuda gerekli tedbirleri alır.

Mücbir sebep nedeniyle, şirketlerin kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemi üzerinden çalışan bazında tahsilat verisi alamaması durumunda, toplu gelen tutar için dağıtım yapılamaması halinde söz konusu tutar en geç ödemenin yapıldığı günü takip eden iki işgünü içinde işverene iade edilir.

7.2.KATKI PAYI ÖDEME ESASLARI

Şirket, katkı payı ödemesi yapılacak kurumsal hesap numarasını ve buna ilişkin değişiklikleri  İşveren’e bildirmekle yükümlüdür.

Katkı payları, İşveren tarafından banka aracılığıyla, en geç ücret ödeme gününü takip eden işgünü, ‘Tahsilat Veri Deseni’ esas alınarak Şirket’e aktarılır.

İşveren, katkı payı ödemelerini ‘Tahsilat Veri Deseni’nde ödeme tarihi alanında belirttiği tarihte Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile ŞİRKETİ’n 606-6666-7310 nolu hesabına aktarır.

Aylık işlemlerini Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bilişim sistemleri üzerinden yürüten harcama birimlerinin katkı payları, Şirketin aynı hesabına ödenir.

Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kapsamında olmayan kamu kurumlarının tahsilat işlemleri ilgili kamu kurumu tarafından yürütülür.

İşveren bu işlemlere esas olmak üzere ‘Tahsilat Veri Deseni’ni ilgili ödeme dönemlerinde e-posta aracılığı ile Ziraat Bankası A.Ş’ye de gönderecektir.

İşveren, ‘Tahsilat Veri Deseni’nde yer alan katılımcılara ait katkı payı ödemelerine karşılık gelen toplam tutarı ilgili hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

Ödeme tarihinde tahsil edilemeyen tutarların tahsil edilebilmesi için İşveren, ‘Tahsilat Veri  Deseni’nde  ödeme tarihini güncelleyerek e-posta aracılığı ile Ziraat Bankası A.Ş.’ ye tekrar gönderecektir.

Çalışan katkı payları, İşveren tarafından katılımcı ile arasındaki istihdam ilişkisi devam ettiği ve emeklilik keseneğine esas kazanç oluştuğu sürece Şirket’e ödenir.

İşveren, çalışan katkı paylarına karşılık kredi kartı, çek ve benzeri ödeme araçları ile ödemede bulunamaz.

Tahsilat Veri Deseni ile Şirket’e gönderilen katkı payı tutarlarının, Şirket nezdinde mevcut katılımcılarla uyuşmaması durumunda, gönderilen ancak kime ait olduğu tespit edilemeyen tutarlar Şirket tarafından en geç 2 işgünü içinde İşveren ilgili hesabına iade edilir.

Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel emeklilik sözleşmesi ödemelerinin hangi çalışan için yapıldığına ve tutarına ait sorumluluk İŞVEREN ’e aittir.

7.3. MAHSUPLAŞMA ŞEKLİ İLE ÖDEME

Sosyal güvenlik mevzuatına göre tanınan süre içinde emeklilik keseneğine esas kazançta işveren tarafından değişiklik yapılması durumunda; eksik katkı payı ödemesi yapılmışsa münhasıran bu değişime bağlı farka tekabül eden ek katkı payı ödemesi bir sonraki dönem

ücretinden kesilmek suretiyle yapılır, fazla katkı payı ödemesi yapılmışsa bir sonraki dönem mahsuplaşma sağlanacak şekilde ödeme yapılır.

Bunun dışında herhangi bir nedenle katılımcıdan fazla kesinti yapılması durumunda fazla kesilen tutarlar Müsteşarlık tarafından belirlenen/belirlenecek esaslar çerçevesinde çalışana iade edilir.

MADDE 8- KATKI PAYININ ÖDENMEMESİ DURUMU

İşveren tarafından, çalışanlarına bildirilen ve Şirket’e iletilen, katılımcıya ücret ödemesi yapılamayacak koşulların (ücretsiz izin, askerlik ve benzeri nedenler ile yasadan kaynaklanan diğer sebeplerle emeklilik keseneğine esas kazanç oluşmaması)  gerçekleşmesi halinde katkı payı ödemesi yapılmaz.

İşveren yasal düzenlemeler kapsamında sözleşmeye göre ödenmesi gereken çalışan katkı payını hiç ya da süresinde Şirket’e aktarmaz ya da geç aktarırsa 4632 sayılı yasanın 5. maddesinde belirtilen hesaplama yöntemi uyarınca belirlenecek varsa birikimde oluşan parasal kayıptan çalışana/katılımcıya karşı sorumludur.

Çalışanın ücretinden kesilmesine rağmen şirkete aktarılmayan veya eksik aktarılan katkı payının ve varsa getirilerinin takip ve tahsilini Emeklilik Gözetim Merkezi yapar. Bu surette yapılan tahsilatlar çalışanın hesabına aktarılır.

MADDE 9- KATKI PAYI ÖDEMEYE ARA VERME HAKKI VE SÜRESİ

Ara verme süresi çalışanın ücret almasına karşın şirkete katkı payı ödemesi yapılmayan en fazla üç müteakip aydır.

Katkı payı ödemeye ara verilmesini çalışan talep edebilir. Ödemeye ara verme hakkı yalnızca çalışan tarafından kullanılabilir ve bu hak İşveren’e devredilemez

Ara verme talebi katılımcı tarafından İşverenine yöneltilir. İşveren ara verme talebine ilişkin katılımcı bilgilerini en geç ücret aktarma tarihi itibari ile Şirket’e bildirecektir

Çalışan ara verme talebini en geç ücret ödeme gününden üç işgünü öncesine kadar İşveren’e  iletmekle yükümlü olup bu tarihten sonra iletilen talepler, ancak bir sonraki aya ilişkin ücret ödemesinden itibaren dikkate alınır.

Ücretsiz izin vb. sebeplerle çalışanın ücret almadığı süreler ara verme kapsamına girmez. İlgili döneme ait katkı payı ödenmesi halinde bu dönem için ara verme talebi uygulanmaz ve talep bir sonraki dönemden geçerli olmak üzere başlatılır.

Çalışanın ara verme talebini iletmesi üzerine çalışana ödenen ücretten katkı payı kesintisi yapılamaz.

Ara verme süresinin bitimini müteakip ücret üzerinden yapılan katkı payı kesintisine İşveren tarafından devam edilir.

MADDE 10 – İŞVEREN KATKI PAYI ÖDEMESİ

İş bu sözleşme kapsamında çalışanın ücretinden yapılan kesinti dışında İşveren tarafından katılımcı sözleşmelerine hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

Ancak, İşveren tarafından tercih edilmesi ve İşveren ile Şirket arasında, ayrıca İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi yapılması halinde İşveren, yaptığı yeni sözleşme kapsamında çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödemesinde bulunabilir..

MADDE 11- OTOMATİK KATILIM İŞVEREN GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILACAK KESİNTİLER

Bu sözleşme kapsamında giriş aidatı, yönetim gider kesintisi vb. her ne adla olursa olsun İşveren ya da Şirket tarafından kesinti yapılamayacaktır.

Şirket, sözleşme kapsamında ilgili yönetmelik uyarınca fon içtüzüğünde belirlenen fon işletim gider kesintisi yapar.

11.1.SÖZLEŞME FONLARI VE FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ

Sözleşme Fonları Emeklilik Planı içerisinde katılımcıya sunulan ve İşveren/Katılımcı  tarafından katkı payının yatırıma yönlendirilmesi için tercih edilen emeklilik yatırım fonlarıdır.

Kesinti Oranı Limiti:

4632 Sayılı Kanuna 6740 sayılı Kanun’la eklenen Ek-2 ve Geçici 2. Maddesi kapsamında işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine dahil edilen çalışanlara sunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi oranı (FİGK) yasal olarak % 0,85 olarak uygulanmakta olup, Kamu Hastaneleri Kurumu’na özel olarak iş bu sözleşmenin 21. sayfasında I- FON İŞLETİM GİDERİ KESİNTİ ORANI başlığı altında belirtildiği üzere  % 0,075 olarak uygulanacaktır.

Yatırım Seçenekleri Bazında Performans Eşikleri ve EK kesinti

Hazine Müsteşarlığı tarafından belirtilen/belirtilecek ölçüm periyoduna ilişkin yıllık ortalama net getiri üzerinden fon performans eşiklerinin aşılması durumunda, eşiğin üzerindeki oranın yüzde yirmisi kadar daha ek fon işletim gider kesintisi alınması mümkündür. Ancak, yapılacak ek kesinti oranı her durumda Müsteşarlık tarafından belirlenecek oranı aşamaz.

Her ölçüm periyodunun sonunda performans eşiklerinin aşılması durumunda, alınması öngörülen ek kesinti ilgili ölçüm periyodunun bitimini müteakip on işgünü içinde hesaplanır ve ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanır. Bu kesinti ilgili fondan günlük taksitler halinde müteakip ölçüm periyodu olarak belirlene sürenin yarısı süresince tahsil edilir. Tahsil edilecek ek fon işletim gider kesintisi, fon iç tüzüğünde/izahnamesinde belirtilen fon işletim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisine ilişkin kontrollerde dikkate alınmaz.

Performans eşiğine ilişkin hesaplama yöntemi Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu kapsamdaki çalışanların birikimlerinden bu tutarlar dışında kesinti yapılamaz.

İşbu sözleşme kapsamında sunulan fonlara ilişkin bilgiler ile fon işletim gider kesintisine ilişkin oranlar EK-3’ de yer alır ve uygulanır.

11.2. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Sözleşmede yer alan kesintiler yasal düzenlemelerle getirilen azami sınırları aşmamak kaydı ile Şirket tarafından değiştirilebilir. Bu değişikliğin uygulanabilmesi için değişikliklerin mevzuattaki süreçlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Performans kesintisi ve fon toplam gider kesintisi azami oranlarında değişen koşullara göre Müsteşarlıkça değişiklik yapılması durumunda bu değişiklik, değişiklik oranını aşmamak üzere sözleşmede belirtilen kesinti oranlarına yansıtılabilir.

MADDE 12- SÖZLEŞMEDE YER ALAN HAKLAR

Bu sözleşmeden doğan hakların kullanımında Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşme yılı esas alınır.

12.1 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Bu sözleşme kapsamında sunulan planlar arasındaki plan değişiklikleri yalnızca İşveren  tarafından yapılır.

Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Plan değişikliği talebi Şirket’e yazılı olarak veya Şirket’in çağrı merkezinden yahut Şirket’in internet sitesinde İveren adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır.

İşverenlerce yapılan plan değişikliği işlemleri ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında gerçekleştirilir.

Şirketin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır ve tadil edilen emeklilik sözleşmesi on iş günü içinde  İŞVEREN ’e ,tercihleri doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı ile yada  matbu olarak gönderilir.

 

12.2 FON DAĞILIMI ve DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Katkı payı iki aylık cayma süresinde ilgisine göre çalışan veya İŞVEREN tarafından tercih edilen başlangıç fonlarında yatırıma yönlendirilir. ŞİRKET cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur.

ŞİRKET, cayma hakkını kullanmayan çalışanın birikimlerini iki aylık cayma süresinin sona erdiği tarihi müteakip Bakan tarafından belirlenen (01 Temmuz 2017) sürenin sonuna kadar ilgisine göre çalışan ya da işverence tercih edilen başlangıç fonunda yatırıma yönlendirmeye devam eder.

Çalışanın birikimi ilgili Bakan tarafından belirlenen sürenin bitimini müteakip ilgisine göre çalışan veya işverence tercih edilen standart fonda yatırıma yönlendirilir. Fon değişiklik talebi Şirket’e yazılı olarak veya Şirket’in çağrı merkezi, mobil ve internet sitesinde oluşturulan güvenli sayfadan yapılır.

Şirket değişiklik talebini, talebin ulaştığı tarihi müteakip iki iş günü içinde gerekli talimatları vermek suretiyle gerçekleştirir. Fon dağılım değişikliği talebine ilişkin olarak fonlarla ilgili devam eden alım-satım hareketi olan kayıtlarda fon dağılım değişikliği işlemi alım-satım işlemlerinin tamamlandığı tarihten sonra başlar.

Şirket, fon dağılımı değişikliği işleminde, alışı yapılacak fonların alım talimatı tarihlerini, satışı yapılacak fonların nakde dönüştürülme sürelerini dikkate alarak belirler. Şirket, katkı paylarının fonlar arasında paylaştırılması sırasında ortaya çıkan artık değeri en aza indirmek üzere gerekli tedbirleri alır.

12.3 BİRİKİMLERİN AKTARIMI HAKKI

Emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir.

Aktarım talebi İşveren tarafından yapılır. Şirket, aktarım amacıyla kendisine başvuruda bulunulması durumunda İşveren’e beş iş günü içinde Müsteşarlıkça belirlenen belgeleri gönderir.

İşveren ilgili belgeleri, Şirketin internet sitesinde İşveren adına oluşturulan güvenli sayfadan da alabilir.

İşveren, ilgili belgelerle aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak Şirket, talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen fon kesintilere ilişkin bilgi verir.

İşveren ilgili planı tercih etmesi durumunda, aktarım işlemi için düzenlenmiş belgeleri imzalar veya güvenli elektronik iletişim araçları ile onaylar. Katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı bulunması halinde, bu tutarlara ilişkin olarak bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır. Aktarım işlemi talebin Şirket’e e ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içinde birikim, devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte aktarım yapılacak şirkete aktarılır.

Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimin aktarıldığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlüğü müteakip on iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi İşveren kuruluşun tercihi doğrultusunda tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya posta adresine gönderilir. Katılımcının Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma sürelerine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

 12.4 KATILIMCILARA SAĞLANACAK EK FAYDALAR

BağlantıBağlantıOtomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi kapsamında katılımcılara sağlanan ek faydalar EK 4’te yer almaktadır.

Ayrıca ŞİRKET yönünden sözleşme şartı olmamak kaydı ile herhangi bir taahhüt ve zorunluluk niteliği taşımayan, çalışanların günlük hayatlarında ihtiyaç duyacakları ve kullanabilecekleri indirim ve fırsatlar sunulabilecektir.

MADDE 13- İŞVEREN KURULUŞA YAPILACAK ÖDEMELER

Bu sözleşme kapsamında İşveren tarafından Şirket’e gönderilen ancak işverene iadesi gereken ödemeler Şirket tarafından İşverenin bildirdiği/bildireceği hesaba ilgili ayı takip eden en geç 5 iş günü içinde iade edilir.

İşveren tarafından yapılan ancak herhangi bir katılımcı ile ilişkilendirilemeyen mutabakat dışı ödemeleri aynı veya daha sonraki dönemler için mahsuplaşma yolu ile katkı payı ödemesine konu edilemez.

MADDE 14- GENEL HÜKÜMLER

14.1.  6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY SORUMLULUĞU

İŞVEREN çalışanları adına yapmış/yapacak olduğu tüm başvuru/sözleşme/sertifikalarla ilgili olarak, Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi kapsamında çalışanlarına ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,  sözleşmenin mahiyeti gereği 3. kişi ve kuruluşlarla, Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan hizmet sağlayıcı firmalar ile Ziraat Finans Grubuyla paylaşılmasına, çalışanlarının kişisel verilerinin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ettiğini/edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞVEREN, ŞİRKET tarafında bu konulara ilişkin her türlü bilgilendirmenin yapıldığını, çalışanlarına karşı bilgilendirme ve onay alma sorumluluğunun İŞVEREN ’e ait olduğunu, İŞVEREN tarafından çalışanlarından onay aldığını/alacağını kabul ve beyan ve taahhüt eder.

14.2.  VERİ PAYLAŞIMI

Sistemde katkı paylarının ödenmesine ilişkin her türlü verinin doğruluğunun kontrolü Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Emeklilik Gözetim Merkezi arasında imzalanan bir veri paylaşım protokolü ile sağlanır.

14.3. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Sözleşme hükümleri İşveren ve Şirket’in karşılıklı mutabakatı ile yasal düzenlemelere aykırı olmamak ve çalışanların haklarını ihlal etmemek kaydı ile her zaman değiştirilebilir.

Değişiklik talep eden taraf değişikliğe ilişkin gerekçe ve önerilerini karşı tarafa sözlü ya da yazılı olarak iletebilir.

Yapılan değişikliklerin katılımcının haklarını değiştirdiği durumlarda bu değişiklikler katılımcılara ilgisine göre İşveren ya da Şirket tarafından bildirilir.

4632 sayılı Kanun ve ilgili yasal düzenlemeler gereği uygulanması gereken zorunlu hususlar sözleşme hükümlerinin yerini alır ve bu düzenlemelere aykırı sözleşme hükümleri uygulanmaz.

14.4. TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar iş bu sözleşme kapsamında yapılacak tebligatlar için birinci maddede belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak belirlediklerini kabul ve beyan ederler. Taraflar meydana gelecek herhangi bir adres değişikliğini, değişiklik tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa Noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmediği takdirde, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını, ayrıca bu adreste bulunulmaması/adresin yeterli olmaması gibi nedenlerle tebligat yapılamaması halinde Ticaret Sicili nezdindeki adreslerine gönderilecek her türlü bildirimin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14.5. UYGULANACAK HUKUK VE MEVZUAT

Sözleşmede yer almayan hususlarda Bireysel Emeklilik Mevzuatı, Bireysel Emeklilik Mevzuatında da hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatı’ nın ilgili hükümleri ve genel hükümler uygulanır.

Emeklilik sözleşmesinin akdinden sonra mevzuatta uyulması zorunlu değişiklikler getirilmesi halinde,   Şirket’e, bu düzenlemelere göre işlem yapması dolayısıyla, hiç bir sorumluluk yüklenemez. Şirket  Vergi Mevzuatı’ na uygun hareket etmek üzere, gerekli gördüğü katılımcılara ait birikimler üzerinden vergi kesintilerini yapma ve sözleşme uyarınca alacaklı olduğu tutarları birikimlerden indirime hakkına sahiptir.

14.6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14.7. OTOMATİK KATILIM İŞVEREN GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ CAYMA HAKKI

Sisteme katılım şartlarını taşıyan İşverenin sisteme katılımı zorunlu olup, katılımcı dışında İşveren’in sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.

Sisteme giriş tarihindeki koşulların sonradan değişmesi halinde de (çalışan sayısının kapsama alınma tarihi sonrası değişmesi) İşveren sistemden ayrılma hakkına sahip bulunmamaktadır.

Çalışanın cayma hakkına ilişkin talebini İşveren’e bildirdiği hallerde, İşveren cayma talebini gecikmeksizin Şirket’in internet sitesinde İşveren adına oluşturulan/oluşturulacak güvenli sayfadan bildirir. İŞVEREN’ in cayma talebini zamanında ŞİRKET’ e bildirmemesi nedeni ile ŞİRKET tarafından katılımcıya ödenen temerrüt faizi İŞVEREN den tahsil edilir.

14.8. OTOMATİK KATILIM GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN VE SİSTEME DAHİL EDİLEN KATILIMCIYA AİT SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi, Şirket ve İşveren arasında 10/03/2017 tarihinde imzalanmış olup, imzalandığı tarihte kurulmuş sayılacak ve

sözleşmenin 4.üncü maddesinde düzenlenen kamu idaresinin statüsüne bağlı olarak 01/04/2017 veya 01/01/2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup, 31.12.2019 tarihinde sona erer.

Çalışana ait sertifikalar ise, her bir çalışan/ katılımcı için katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin Şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girecektir.

İş bu sözleşme imza edilmiş olmakla birlikte ilgili kamu idaresinin bağlı ve tabi olduğu merkezi kamu idaresinin, görev ve yetki alanı itibari ile merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kamu idarelerini kapsayacak şekilde başka emeklilik şirketi ile ‘Otomatik Katılım Sistemine’ katılıma ilişkin sözleşme imzaladığı ve bu durumun Şirkete bildirildiği hallerde, bu sözleşme yürürlüğe girmeyecektir.

14.9. OTOMATİK KATILIM İŞVEREN GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

İş bu sözleşme, yürürlükte olduğu dönemdeki hak ve yükümlülükler saklı kalmak kaydı ile bir başka şirkete aktarım halinde sona erer.

14.10. DOĞRULUK KAPSAYICILIK VE BİLGİLENDİRİLME BEYANI

Ek’leri ile birlikte 24 sayfadan oluşan iş bu sözleşmenin her bir sayfası ve bu sayfadaki alanlar tarafımızca ayrı ayrı okunup değerlendirilmiş, anlaşılmayan hususlar hakkında sözlü açıklamalar alınarak tamamıyla ve eksiksiz bir şekilde anlaşılmış olan sözleşme metninde karşılıklı mutabakat sağlanmıştır. Sözleşme içeriğinde yer alan tüm alanlar bilgimiz ve onayımız dahilinde ve taleplerimizi karşılar niteliktedir.

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş

MERSİS NO: 0998071207300017

TİCARET S.N: 698854

S.M  : İSTANBUL

Tel: 0212 459 85 85   Fax:0212 587 67 00                                                                                                                Müşteri İletişim Merkezi:0850 222 97 00                                                                                                                  www.ziraatemeklilik.com.tr              ahil edilecektir.

Adına Sözleşme Yapılan Çalışanlara İlişkin Bilgiler*

 • Adı-soyadı
 • T.C. kimlik/Mavi kart numarası
 • İşveren Sicil Numarası
 • SGK işyeri sicil numarası
 • Doğum tarihi (gün/ay/yıl)/yeri (nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır)
 • Telefon (cep) numarası ve/veya elektronik posta adresi
 • Fon Tercihi (Faizli/Faizsiz)
 • Maaş Hesap IBAN numarası
 • Vergiye tabi olduğu ülke
 • İşe giriş tarihi

*İşveren/İşverenin Yetkili Temsilcisi tarafından her çalışanın bilgisi ayrı ayrı temin edilecektir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. ŞİRKET tarafından yapılacak bilgilendirmeler için, Çalışan/Katılımcılara ait özlük, iletişim bilgileri ile yatırım tercihini içeren KATILIMCI VERİ DESENİ’ nin tüm alanlarının eksiksiz ve doğru doldurulması önem arz etmektedir.
 1. İŞVEREN, ŞİRKET’ in internet sitesinde kendine ait güvenli sayfadan (Kullanıcı Adı, Şifre ile ) giriş yaparak KATILIMCI VERİ DESENİ’ ni sisteme yükleyebilir veya ŞİRKET tarafından verilen yetkili bir eposta adresine gönderebilir.

Not: Katılımcı Veri Deseni yasal düzenlemeler ve sözleşme ilişkileri kapsamında gerek ve ihtiyaç görülen hallerde taraflardan birinin talebi ile değiştirilebilir ve/veya yeniden düzenlenebilir. 

Tahsilat Verisi

 1. İşverene ait bilgiler:

a) Sicil Numarası

b) Vergi Kimlik Numarası

c) Bağlı bulunduğu vergi dairesi

ç) SGK İşyeri Sicil Numarası

d) (Banka vb.) şubeler için şubenin bağlı olduğu (bankanın) işverenin işyeri sicil numarası

 1. Çalışana ait bilgiler:

a) İsim – Soyisim

b) Tckn/Mkn

c) Doğum Tarihi

ç) Telefon No ve/veya E-Posta adresi

d) Maaş Hesap IBAN Numarası

e) Çalışan Statüsü:

i) Yeni Giren

ii) Mevcut Çalışan

iii) Ücretsiz İzin vb.

iv) Ara Vermiş – Talep Üzerine

 1. Ödemeye İlişkin Bilgiler

a) Dönem Bilgisi (Yıl/Ay)

b) Ücret Ödeme Günü (Yıl/Ay/Gün)

c) Ödeme Tipi

i) Katkı Payı

ii) Kompanse/Ek Katkı Payı Tutarı

iii) Eksik veya Hiç Ödenmemiş Katkı Payı Tutarı*

iv) Mahsup Tutarı**

ç) Katkı Payının Matraha Oranı (Kesinti Oranı)

d) Katkı Payı Tutarı

* “Eksik veya hiç ödenmemiş katkı payı tutarları” için ayrıca dönem bilgisi verilir veya bu tutarlar için yeni bir tahsilat verisi hazırlanabilir.

** “Mahsup edilecek tutarlar” için (-) eksi bakiye yazılacak dönem ile (+) artı bakiye yazılacak dönem bilgisine yer verilir veya bu tutarlar için yeni bir tahsilat verisi hazırlanabilir.

Her ay İşverenden/İşverenin Yetkili Temsilcisinden alınması gereken çalışan veriler*

 • Adı-soyadı
 • T.C. kimlik/Mavi kart numarası
 • İşveren Sicil Numarası
 • SGK işyeri sicil numarası
 • Maaş Dönem Bilgisi (Yıl/Ay)
 • Ücret Ödeme Günü (Yıl/Ay/Gün)
 • Ödeme Tipi (Katkı Payı/Ek Katkı Payı Tutarı / Önceki Dönemlere Ait Eksik veya Hiç Ödenmemiş Katkı Payı Tutarı)
 • Tutar
 • Maaş Hesap IBAN Numarası (Değişiklik olduğunda belirtilmesi gerekmektedir)
 • Statü (Yeni Giren/İşten Ayrılan/Devam Eden/Ücretsiz İzin/Ara veren-talep üzerine)
 • İşten Ayrılanlar İçin İşten Ayrılma Tarihi

*Bu verilerin işveren tarafından her ay, bütün çalışanlar için ayrı ayrı şirkete bildirilmesi gerekmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. İşveren çalışanlara ait katkı payının hesap edilmesinde Kanunda belirtilen oranı (kesinti oranı) esas alır. Hesaplanan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaz.
 2. Otomatik Katılım Sisteminde çalışanların maaşlarından düşülen katkı payı tutarlarının ödenmesi işleminde kullanılan ‘TAHSİLAT VERİ DESENİ’ dosyasının tüm alanlarının eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir.
 3. Ödeme dönemi ve diğer bilgilerin eksiksiz / hatasız doldurulması ‘İŞVEREN’ in olası cezai sonuçlar ile karşılaşmaması açısından önem taşımaktadır.
 4. Katkı payının ücret ödeme gününü takip eden işgünü ŞİRKET’ e aktarılması zorunluluğu nedeni ile TAHSİLAT VERİ DESENİ’nde yer alan ödeme tarihine göre cezalı duruma düşülmemesi için gerekli tedbirleri almak İŞVEREN’ in sorumluluğundadır.
 5. Katkı payı tahsilatlarının gecikmeli veya eksik ödenmesi halinde, gecikme dönemine ait çalışanların olası kayıplarının karşılanması amacı ile yapılacak ödemelerde seçim kriterlerinden ‘ceza tahsilatları’ alanının işaretlenmesi gerekmektedir. Çalışanların ücretlerinden düşülerek yapılacak katkı payı ödemelerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleşmesi durumunda bu alan işaretlenmemelidir.

TAHSİLAT VERİ DESENİ dosyasındaki ödenecek katkı paylarının kişi bazında kayıt edildiği alanda; ŞİRKET’ e Otomatik Katılım kapsamında bildirimi yapılmamış ve dolayısı ile sözleşmesi ŞİRKET tarafından düzenlenememiş bir kayıt iletilmesi halinde,  İŞVEREN’ in cezai işlemler ile karşılaşmaması amacı ile işlem yapılmaksızın İŞVEREN’ e  sözleşmesi bulunmayan çalışanların listesi elektronik posta aracılığı ile iletilecektir. Bu durumda  İŞVEREN tarafından KATILIMCI VERİ DESENİ dosyası aracılığı ile öncelikle bildirimde bulunulmalıdır. Bildirimi İŞVEREN tarafından henüz yapılmamış çalışana ait

 1. teklif oluşturulduktan sonra ‘TAHSİLAT VERİ DESENİ’ dosyası yeniden ŞİRKET’e iletilebilecektir. Gönderilen ‘TAHSİLAT VERİ DESENİ ’ni dosyasında yer alan tüm çalışanlara ait sözleşmelerin ŞİRKET kayıtlarında yer alması durumunda ilgili veri ŞİRKET kayıtlarına aktarılabilecek ve İŞVEREN’e ödeme gününde ilgili şube onayı ile birlikte hesapta yeterli bakiye bulundurulması halinde katkı payı tahsilatlarının yapılacağı elektronik posta aracılığı ile bildirilecektir. Katkı paylarının ödenmesi gereken tarihte, ödemenin yapılacağı şube onayını müteakip hesapta yeterli bakiye bulunması halinde katkı payı tahsilat kayıtları çalışanların sözleşmelerine aktarılabilecektir. Hesap bakiyesinin yetersiz olması halinde, çalışan bazında hatalı ve eksik katkı payı tahsilatı yapılmasının engellenmesi yanı sıra %25 oranındaki Devlet Katkısı tahsilatının eksik / hatalı hesaplanmasını engelleyebilmek üzere katkı payı tahsilat işlemi yapılamayacaktır. Yukarıda yer verilen tüm elektronik posta bildirimlerinde iş bu sözleşmede yer alan yetkili elektronik posta adresi / adresleri kullanılacaktır.
 1. Çalışanlara ait sözleşmenin oluşturulması aşamasında çalışan/katılımcıya ait Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde vadesiz hesabının bulunmaması halinde, çalışana ait vadesiz hesap Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde otomatik olarak açılacaktır. Sistemden her türlü ayrılma durumunda da çalışana yapılacak ödemeler belirtilen vadesiz hesap aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
 2. Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kapsamında olmayan kamu kurumlarının tahsilat işlemleri ilgili kamu kurumu tarafından yürütülür.
 3. İşveren hatalı tahsilat işlemlerini önleyici tedbirler almakla sorumlu olup, muhtemel hatalı işlemlerde gerekli düzeltmeleri  aşağıdaki adımları takip ederek ivedilikle yerine getirmelidir.
 1. EGM Kontrolü Neticesinde Tespit Edilen Hatalı Tahsilatlar
 • Hatalı tahsilatlara ait düzeltme işlemleri EGM tarafından kararlaştırılan yöntem dahilinde yapılır. EGM tarafından ilgili tahsilat verilerine ilişkin şirketlerle mutabakat süreci yürütülebilir.
 • Şirket, kendisine iletilen toplam tutar ile tahsilat verisinin doğru olmasına karşın söz konusu tutarı çalışanlar arasında yanlış paylaştırması durumunda, çalışanların zararını (fon dağılımı dikkate alınarak) giderir. Oluşması muhtemel zararlardan şirket sorumludur.
 • İşveren kaynaklı hatalar nedeniyle oluşan çalışan zararlarının giderilmesi işverenin sorumluluğundadır.
 1.    Çalışana Yapılacak Katkı Payı İadesine Dair Hususlar
 • Emeklilik keseneğine esas aylık (matrah) düzeltmesi kapsamında olmayan iadeler, tahsilatın şirkete intikal ettiği tarihten itibaren en fazla 4 ay içinde yapılabilir. Fazla katkı payı kesintisi yapıldığı tarihten sonra çalışanın söz konusu emeklilik şirketinden ayrılması halinde iade yapılmaz. Matrah düzeltmesi dışında, fazla katkı payı ödemeleri için bir sonraki ödeme döneminde mahsuplaşma yapılmaz.
 • Ücretin peşin ödendiği kısmi çalışma durumunda, çalışılmayan döneme ilişkin katkı payı ödemesi için kısmi iade yapılmaz. Bununla birlikte, çalışanın talebi olması halinde ilgili döneme ait katkı payı tutarının tamamı 5 işgünü içinde çalışana iade edilebilir.

Not: Tahsilat Veri Deseni yasal düzenlemeler ve sözleşme ilişkileri kapsamında gerek ve ihtiyaç görülen hallerde taraflardan birinin talebi ile değiştirilebilir ve/veya yeniden düzenlenebilir.

EK- 3 SÖZLEŞME KAPSAMINDA SUNULAN FONLAR

I- FON İŞLETİM GİDERİ KESİNTİ ORANI :

Bu Sözleşme Kapsamında Uygulanacak Fon İşletim Gideri Kesinti Oranı Tüm Fonlar İçin :         % 0,075 olarak uygulanacaktır.

II- ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ İÇERİKLERİ:

A) Faizli plan için:

 1. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu: Fon portföyünün yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilir.

B) Faizsiz plan için:

Fon ‘’Katılım Fonu’’ niteliğinde olup, Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında ilgili Yönetmelik ve Genelge’de belirlenmiş olan yönetim ilkeleri yanı sıra Danışma Kurulu’nun görüşlerine uyulur.

 1. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Yukarıda bahsedilen oranlar fon portföy değerinin azami %5’i oranında aşağı veya yukarı yönlü değişebilir.

Mevzuatta belirtilen iki aylık cayma süresi boyunca çalışanların birikimleri tercihe göre “faiz içeren” veya “faiz içermeyen” başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilir.

Çalışanlar tarafından fon tercihlerinde değişiklik yapılmak istenmesi durumunda ilgili yasal düzenleme kapsamında sunulacak Risk Profili Anketi (bağlayıcı olmamak kaydı ile) düzenlenir. Katılımcının tercihi doğrultusunda fon değişikliği işlemi gerçekleştirilir. 01.01.2017 tarihi itibarı ile sisteme dahil olacak katılımcılar için fon değişikliği yapılabilmesi amacı ile çalışanlara sunulacak fon tercihlerine yönelik işlemler ilgili yasal düzenlemede belirlenen esaslar kapsamında gerçekleştirilir.

EK- 4 EK FAYDA UYGULAMALARI

Otomatik Katılım Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi kapsamında katılımcılara aşağıda belirtilen ek faydalar sağlanacak olup, belirli periyotlarda ve sıkça gerçekleştirilecek indirim ve geniş hizmet kampanyaları ile çalışanların günlük hayatlarında ihtiyaç duyacakları ve kullanabilecekleri indirim ve fırsatlar sunulacaktır.

Şirketin sözleşme kapsamında sağlamayı taahhüt ettiği ek fayda ve tüm hizmetler listesi EK – A listesinde yer almaktadır.

EK- 5 GİZLİLİK ANLAŞMASI

1. SÖZLEŞMENİN AMACI

Taraflar,  yasal düzenlemelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile , iş bu sözleşme kapsamında oluşan ticari ve akdi ilişki uyarınca  ve bu sözleşmenin  amaçlarını ve gereklerini gerçekleştirmek için, birbirlerine ait ve “Gizli Bilgi” niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilere ulaşılacak olunması sebebiyle, aşağıdaki hususlara uygun davranmayı ve karşılıklı olarak bu bilgilerin güvenliğini sağlamayı kabul etmişlerdir.

2. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

TARAFLARIN kendisi, çalışanları, tarafından bir diğerine ya da çalışanlarına açıklanan sözlü, yazılı ve/veya herhangi bir şekilde verilen her türlü teknik, ticari, mali bilgiler, personel bilgileri, ücret ve ödeme bilgileri, iş faaliyetleri, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri,  süreçler,  reklam ve pazarlama planları,  teknik planlar,  alt yapı-teknik donanım bilgileri,  iş stratejileri, ürün, fiyat ,teminat bilgileri, sözleşme kapsamında karşılıklı edinilen ve paylaşılan bilgiler  ile gizlilik anlaşması içeriği ve koşulları dahil taraflar arasında imzalanmış olan her türlü sözleşme, ve bunların içerikleri Gizli Bilgi olarak kabul edilir.

TARAFLARIN doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu, kontrolünü elinde herhangi bir tüzel kişinin sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını ifade eder) ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve grup şirketlerinin (hepsi birlikte “Grup Şirketleri” olarak anılacaktır) TARAFLARA ait ve “gizli bilgi” niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilerin diğer tarafla paylaşılması halinde ve/veya bunları doğrudan veya dolaylı yollardan öğrenilmesi halinde bu bilgilerin de Gizli Bilgi sayılacağını ve bu gizlilik anlaşması içerisinde belirtilen yükümlülüklerin anılan bilgiler için de geçerli olduğunu, TARAFLAR kabul ederler.

3. GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI

Taraflar ‘Gizli Bilgiyi’

a)Korumayı, sözleşme ile belirlen haller dışında ve sözleşmenin ifası amacı dışında herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi, açıklamamayı, değiştirmemeyi, çoğaltmamayı ve/veya kamuya duyurmamayı,

b)Sözleşmenin ifası ve İşin yürütülmesinin gerekli kıldığı haller dışında doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmamayı,

c)Üçüncü kişiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşılmaması için gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle saklamayı

Kabul ederler.

TARAFLAR bir diğerinden temin etmiş oldukları Gizli Bilgiler’in sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduklarında, derhal ve yazılı olarak diğer tarafa durumu bildirmekle yükümlü olduklarını  kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN DURUMLAR

Taraflar aşağıdaki bilgilerin Gizli Bilgi olarak nitelendirilmeyeceğini kabul ve beyan ederler.

a) Kamu tarafından bilinen ve/veya kamuya açıklanmış bilgiler ile,

b)Yürürlükte olan kanuna, kanun hükmünde kararname ya da verilmiş olan bir mahkeme kararına ya da istinaden açıklanması gereken bilgiler

Gizli Bilginin açıklamaya mecbur kalınması halinde, Gizli Bilgi’yi açıklamadan önce taraflar birbirlerine   yazılı bir bildirimde bulunacaklarını ve Gizli Bilgi’yi, sadece hukuken gerektiği kadar açıklayacağını ve bu açıklamanın kapsamına ilişkin olarak diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunacağını ve bilgi paylaşımında bulunulmuş olmasının yükümlülükleri  sona erdirdiği anlamına gelmediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler

5.  DENETİM

TARAFLARIN resmi kurumlarca denetlenmesi halinde bu denetim kapsamında taraflardan  bilgi ve belge talep edilmesi halinde, ilgili taraflar  talep edilen bilgi ve belgeleri derhal sağlamakla yükümlü olduklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Ancak bu konuda da ilgili yasalarla öngörülen sır saklama yükümlülüğüne ilişkin yasal düzenlemeleri ihlal edici nitelikte bilgi paylaşımı yapılamaz.

6. TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART

Taraflar gizli bilginin ifşası ve gizlilik hükümlerinin ihlali nedeni ile doğrudan uğrayacakları zarar ve ziyanını diğer tarafça ispatlanması şartıyla karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. SÜRE

Gizlilik anlaşmasının hükümleri eki olduğu ana sözleşmenin imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflar arasındaki ticari ilişkinin sona ermesi  halinde işbu gizlilik yükümlülükleri sözleşmenin sona erme  tarihinden itibaren 5  yıl  geçerli olmaya devam edecektir.

SAĞLIK PERSONELİ MAAŞLARINDAN NE KADAR BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ OLACAK BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.